Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan RevaMed niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat en vrij van gebreken en/of virussen is. RevaMed garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden, dan wel virussen verholpen zullen worden. RevaMed aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van RevaMed sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door RevaMed gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. RevaMed aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De op de website door de RevaMed beschikbaar gestelde documentatie (waaronder als voorbeeld, bepaalde verklaringen en/of productomschrijvingen en al hetgeen daarmee verband houdt) is afkomstig van de leverancier(s) van de RevaMed en niet van de RevaMed zelf. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene van wie de betreffende informatie afkomstig is (veelal de leverancier van RevaMed).

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van RevaMed.